(Α.Π. 11077/19.05.2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Π/Υ: €5.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-60067)

0

(Α.Π. 11077/19.05.2017) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (Π/Υ: €5.000,00 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ, ΚΕ-60067)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Λειτουργικές Δαπάνες του Π.Μ.Σ. Διοίκηση Επιχειρήσεων (Μ.Β.Α.»Master of Business Administration»), ΚΕ-60067», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας ενημερωτικού υλικού, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €5.000,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία