(Α.Π. 11022/17-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΕ-82042, π/υ:€17.728,90 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΔΗΜΟΥΔΗ Α.)

0

(Α.Π. 11022/17-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ (ΚΕ-82042, π/υ:€17.728,90 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: ΔΗΜΟΥΔΗ Α.)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ZenH BalkanTowards Zero Energy Hospitals in the Balkan Region, ΚΕ-82042» του Προγράμματος «Interreg Balkan-Mediterranean», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 17.728,90 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. 

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία