(Α.Π. 10879/16-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,81 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

0

(Α.Π. 10879/16-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,81 € πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

(Α.Π. 10879/16-5-2018) Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Integrated actions for the conservation and management of NATURA 2000 sites, species, habitats and ecosystems in Greece-LIFE IP 4 NATURA/ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ  ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ NATURA 2000, ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΤΩΝ ΟΙΚΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ-LIFE IP 4 NATURA, ΚΕ-82046» του Προγράμματος «LIFE+2016 Integrated Projects» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Επιστημονικών Οργάνων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 3.225,81 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Γ. Μαλλίνη. Καταληκτική Προθεσμία κατάθεσης των προσφορών: 22 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, ώρα 14:00. 

Σχετικά Αρχεία