(Α.Π.: 1086/17-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82218 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Μ. ΚΟΦΦΑ

0

(Α.Π.: 1086/17-01-2019) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82218 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Μ. ΚΟΦΦΑ

Ανακοίνωση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «»ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΣΤΗΝ ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ» ΜΟΡΙΑΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ, ΒΙΟΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ» (ΚΕ-82218), που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” για Παροχή υπηρεσιών μετακίνησης και διαμονής διδασκόντων για το Ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €4.400,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνη την Αναπλ. Καθηγήτρια του Δ.Π.Θ. κ. Μαρία Κόφφα.

Καταληκτική Προσθεσμία Κατάθεσης Προσφορών: Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019, ώρα 14:00

 

Αναλυτικά η Ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.