(Α.Π.: 10578/01-03-2023) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ.Π.Θ.., π/υ: €62.500,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Φώτιος Μάρης – Καθηγητής – Πρύτανης ΔΠΘ

0

(Α.Π.: 10578/01-03-2023) Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών για την ανάπτυξη της Μονάδας Στρατηγικού Σχεδιασμού του Δ.Π.Θ.., π/υ: €62.500,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Φώτιος Μάρης – Καθηγητής – Πρύτανης ΔΠΘ

Ημερομηνία Διενέργειας Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (αποσφράγισης ηλεκτρονικών προσφορών): (από την αρμόδια Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών/Ε.Δ.Δ.Α.Π.)  21/03/2023, ημέρα: Τρίτη, ώρα: 10:00 π.μ.

Σχετικά Αρχεία