(Α.Π. 10556/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82067, π/υ:€9.855,79 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ)

0

(Α.Π. 10556/11-05-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΚΕ-82067, π/υ:€9.855,79 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Ι. ΚΑΡΑΚΑΣΙΛΙΩΤΗΣ)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «Global changes in post-transcriptional regulators during West Nile virus replication: insights into pathogenetic mechanisms, ΚΕ-82067» του Ερευνητικού Προγράμματος Fondation Sante  που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων και μικροεξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης 9.855,79 €  πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική πρόσκληση.

Σχετικά Αρχεία