(Α.Π. 10522/12.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών υπολογιστών (π/υ: €2.998,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81529)

0

(Α.Π. 10522/12.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια φορητών υπολογιστών (π/υ: €2.998,00 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-81529)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Αυτο-οργανωμένο, Αυτο-διαχειριζόμενο Ετερογενές Υπολογιστικό Νέφος (Self-Organising, Self-Managing Heterogeneous Cloud – CloudLightning), ΚΕ 81529» του Προγράμματος «The EU Framework Programme for Research and Innovation – Horizon 2020», «Research and Innovation action – ICT-07-2014: Advanced Cloud Infrastructures and Services», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας και σύναψη σύμβασης, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας φορητών υπολογιστών, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2,998.00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Σχετικά Αρχεία