(Α.Π. 10493/26-03-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για Προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online (Κ.Ε. 82215, π/υ €8.039,93 πλέον Φ.Π.Α.)

0

(Α.Π. 10493/26-03-2019) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για Προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online (Κ.Ε. 82215, π/υ €8.039,93 πλέον Φ.Π.Α.)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Δίκαιο της Διαιτησίας και Διεθνές Δικονομικό Δίκαιο, ΚΕ-82215», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών: Τράπεζα πληροφοριών Kluwer Arbitration Online, (συνδρομή)», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €8.039,93 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)

Σχετικά Αρχεία