(Α.Π. 10431/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, π/υ: €3.150,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Α. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

0

(Α.Π. 10431/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ, π/υ: €3.150,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Α. ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΚΕ-81661» του Προγράμματος που χρηματοδοτείται από πόρους του ΕΤΑΑ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης3.150,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.. Επιστημονικά Υπεύθυνος του έργου είναι ο Καθηγητής κ. Αντώνιος Γαστεράτος, Τμ. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης – Δ.Π.Θράκης.

 

Αναλυτικά η Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία