(Α.Π. 10387/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΣΟΥΣ, π/υ: €7.920,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ

0

(Α.Π. 10387/10-5-2018) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΘΕΣΗΣ ΔΕΝΤΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ ΔΑΣΟΥΣ, π/υ: €7.920,00 πλέον ΦΠΑ, Ε.Υ.: Σ. ΓΑΛΑΤΣΙΔΑΣ

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΤΕΡΕΗΣ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΑΡΚΑ ‐ MATCHING FUNDS, ΚΕ-81467» του Προγράμματος ΓΓΕΤ-MATCHING FUNDS, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια συστήματος για τον προσδιορισμό θέσης δένδρων & άλλων αντικειμένων σε δειγματοληπτικές επιφάνειες δάσους», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €7.920,00 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α., με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Σπυρίδωνα Γαλατσίδα, Αναπλ. Καθηγητή του Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, Δ.Π.Θράκης.

 

Η αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο.

Σχετικά Αρχεία