[Α.Π. 10281/10-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για «Προμήθεια και εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού», π/υ:5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ΚΕ81600, ΕΥ:Φ.Μάρης

0

[Α.Π. 10281/10-05-2017] Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για «Προμήθεια και εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού», π/υ:5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), ΚΕ81600, ΕΥ:Φ.Μάρης

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του έργου «Υποστήριξη και Ανάπτυξη Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων  Δ.Π.Θ» (ΚΕ-81600, ΕΥ:Φ.Μάρης) που αφορά σε «Προμήθεια και εγκατάσταση Μετεωρολογικού Σταθμού», προεκτιμώμενης αξίας: 5.000,00 ευρώ (πλέον ΦΠΑ), με την διαδικασία της “Απευθείας Ανάθεσης” του Ν.4412/2016.

Σχετικά Αρχεία