(Α.Π. 10218/09.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων (π/υ: €3.491,51 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60063)

0

(Α.Π. 10218/09.05.2017) Πρόσκληση υποβολής προσφορών για προμήθεια εργαστηριακών αντιδραστηρίων (π/υ: €3.491,51 πλέον ΦΠΑ, ΚΕ-60063)

Πρόσκληση υποβολής προσφορών,  στο πλαίσιο του έργου, Λειτουργικές Δαπάνες ΠΜΣ «Βιο-Ιατρικές και Μοριακές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενειών ΚΕ-60063», που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” Προμήθειας Εργαστηριακών Αντιδραστηρίων, συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.491,51 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

 

Σχετικά Αρχεία