Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

0

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ξάνθη, 28.12.2021

ΑΠ 55699

 

Προς

τους Επιστημονικά Υπεύθυνους Έργων του Δ.Π.Θράκης

Λόγω λήξης της οικονομικής χρήσης έτους 2021 παρακαλείσθε όπως διαβιβάσετε στη Μ.Ο.Δ.Υ. του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, όλα τα παραστατικά δαπανών έργων (Τιμολόγια) τα οποία αφορούν στο έτος 2021 έως και την 14η Ιανουαρίου έτους 2022.

Πέραν της ως άνω ημερομηνίας τα εν λόγω παραστατικά δεν θα γίνονται αποδεκτά και δεν θα δύνανται να εξοφληθούν.

 

 

Από την ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ Δ.Π.Θράκης