Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

0

Ασφάλιση στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των προσώπων που αμείβονται με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών (τίτλο κτήσης – πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης)

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.4509/2017, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4578/2018, καθώς και τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης Δ.15/Γ’/67695/1825/28-12-2018, οι αμοιβές που καταβάλλονται με Παραστατικό Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Τίτλο Κτήσης (πρώην απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης) επί συμβάσεων που καταρτίζονται από 01/02/2019 και εφεξής, υπόκεινται σε ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ.

Σχετικά Αρχεία