(ΑΠ: 26880/27-11-2017) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

0

(ΑΠ: 26880/27-11-2017) ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΙ ΦΟΡΗΤΩΝ Η/Υ

ΘΕΜΑ: Έγκριση α) Διενέργειας και β) Διακήρυξης Δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας

 

 Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, αποφάσισε να εγκρίνει στη Συνεδρίαση 393/2017 τη διενέργεια και τη διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού προμήθειας εξοπλισμού με στοιχεία και όρους, που αποτυπώνονται ως ακολούθως στο συνημμένο αρχείο.

Είδος Διαγωνισμού: Δημόσιος Συνοπτικός Διαγωνισμός
Τύπος: Προμήθεια Αγαθών/Υλικών
Τίτλος Διαγωνισμού: Προμήθεια και εγκατάσταση ωκεανογραφικού σταθμού παρακολούθησης κυμάτων, ρευμάτων και εκτίμησης συγκέντρωσης αιωρούμενου υλικού σε πραγματικό χρόνο, ειδικού λογισμικού και ηλεκτρονικών υπολογιστών στα πλαίσια υλοποίησης του έργου “HERMES: ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΚΤΙΑΣ ΔΙΑΒΡΩΣΗΣ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ”
Κωδικοί CPV των προς προμήθεια ειδών: 38290000-4, 48460000-0, 30213100-6
Συνολική εκτιμώμενη αξία (=προϋπολογιζόμενη δαπάνη) σε ευρώ (€), ήτοι καθαρή αξία χωρίς ΦΠΑ: 46.370,97
Φ.Π.Α. Πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (ποσό: 11.129,03 €)

 

Σχετικά Αρχεία