(ΑΠ 16505/13-07-2017) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας (π/υ: €12.822,58 άνευ ΦΠΑ)

0

(ΑΠ 16505/13-07-2017) Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών για την Προμήθεια Εξοπλισμού για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας (π/υ: €12.822,58 άνευ ΦΠΑ)

Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών, στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: «ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΗΓΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΕΛΙΩΝ ΙΟΝΤΩΝ ΛΙΘΙΟΥ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ» – ΚΕ: 81868, με Επιστημονικά Υπεύθυνο τον κ. Φίλιππο Φαρμάκη – Επίκ. Καθηγητή Τμ. ΗΜ&ΜΥ ΔΠΘ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας με τη διαδικασία της «απευθείας» ανάθεσης της «Προμήθειας Εξοπλισμού για την κατασκευή ηλεκτροδίων μπαταρίας», π/υ: €12.822,58 πλέον ΦΠΑ.

Η Αναλυτική Πρόσκληση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο

Σχετικά Αρχεία