(ΑΠ 1243/14-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Υπηρεσιών μέτρησης σταθερών ισοτόπων»(ΚΕ 82113, ΕΥ κα Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Π/Υ €15.322,58 πλέον ΦΠΑ

0

(ΑΠ 1243/14-01-2020) Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για «Προμήθεια Υπηρεσιών μέτρησης σταθερών ισοτόπων»(ΚΕ 82113, ΕΥ κα Παπαγεωργοπούλου Χριστίνα, Π/Υ €15.322,58 πλέον ΦΠΑ

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «BIOMUSE: Η ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ: ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΤΗΝ (ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ) ΒΙΟ-ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΑ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΚΕ-82113» του Προγράμματος «Διμερής και Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας-Γερμανίας/«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ»», Άξονας Προτεραιότητας «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΦΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια Υπηρεσιών μέτρησης σταθερών ισοτόπων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €15.322,58 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Καταληκτική προθεσμία κατάθεσης προσφορών: Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020, ώρα 14:00

Αναλυτικά η ανακοίνωση βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο