Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής (HARICA) στο ΔΠΘ

0

Απόκτηση ψηφιακής υπογραφής (HARICA) στο ΔΠΘ

Σας ενημερώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία της σχετικής προμήθειας από τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ και έχει τεθεί σε λειτουργία στο Πανεπιστήμιο μας, υπηρεσία για την απόκτηση εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής (HARICA) και εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής εγγράφων με αυτήν.

Στον παρακάτω σύνδεσμο όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας του ΔΠΘ (Μέλη ΔΕΠ, ΕΤΕΠ, ΕΙΔΙΠ, ΜΟΝΙΜΟΙ, ΙΔΑΧ) καθώς και οι όλοι οι εξωπανεπιστημιακοί συμβαλλόμενοι με τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ (ΙΔΟΧ, τρίτοι & υπάλληλοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα με σύμβαση έργου) μπορούν να βρουν οδηγίες για απόκτηση εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής(HARICA):

https://itc.duth.gr/digital-signature/

Για την έκδοση της εν λόγω υπογραφής ικανός αριθμός υπαλλήλων (15) του Πανεπιστημίου μας ορίστηκε, μετά από εκπαίδευση, ως «πιστοποιητές» (Validators). Οι πιστοποιητές  θα παρακολουθούν τη διαδικασία και εγκρίνουν την έκδοση της ψηφιακής υπογραφής (HARICA).

Οι ενδιαφερόμενοι δικαιούχοι μπορούν να επικοινωνούν για θέματα που άπτονται της έκδοσης ψηφιακής υπογραφής, υποβάλλοντας σχετικό δελτίο, μέσω της σελίδας https://helpdesk.duth.gr  επιλέγοντας την κατηγορία «ψηφιακή υπογραφή» που βρίσκεται στην θεματική ενότητα «Πληροφορική»

Σημειώνεται ότι δικαιούχοι εξ’ αποστάσεως ψηφιακής υπογραφής είναι όσοι δεν έχουν ήδη εκδώσει ψηφιακή υπογραφή ή έχουν αλλά λήγει σε διάστημα μικρότερο του ενός μηνός.