Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ επί αμοιβής από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

0

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ επί αμοιβής από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης στη συνεδρίαση με αριθμό 401/25.07.2018, αποφάσισε να σας υπενθυμίσει την υποχρέωση των μελών ΔΕΠ του Πανεπιστημίου τα οποία ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι στιγμής στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν. 4386/2016 (σύμφωνα και με προηγούμενη υπενθύμιση μας), να προβούν άμεσα στις σχετικές ενέργειες.

Σχετικά Αρχεία