ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ => νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ-6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ => νέα καταληκτική ημερομηνία την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019 και ώρα 16:00.

Eκ μέρους του Προεδρεύοντος της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας των Πανεπιστημίων, Καθηγητή κ. Ιωσήφ Παπαδάτου, Αν. Πρύτανη Διεθνών & Δημοσίων Σχέσεων & Διασφάλισης Ποιότητας εκτελούντος χρέη Αντιπρύτανη Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης του Ιονίου Πανεπιστημίου για τη χρονική παράταση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ.