ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΔΠΘ

0

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Στο πλαίσιο της σταδιακής ψηφιοποίησης των διαδικασιών του ΕΛΚΕ ΔΠΘ και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή ροή των ηλεκτρονικών συναλλαγών των έργων, η Ολομέλεια της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΔΠΘ στη συνεδρίαση της 468/08-12-2021, λαμβάνοντας υπόψη την υπ. αριθμ. 40912 ΕΞ 2021 απόφαση του Υπουργού Επικρατείας (ΦΕΚ Β 5354/18-11-2021), σύμφωνα με την οποία καθιερώνεται η λειτουργία των εφαρμογών για την «Ψηφιακή Βεβαίωση Εγγράφων» και την «Ψηφιακή Βεβαίωση Ιδιωτικών Συμφωνητικών» μέσω “gov.gr”, αποφάσισε να γίνεται αποδεκτή η βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής εγγράφων που απευθύνονται προς τον ΕΛΚΕ ΔΠΘ με τη χρήση των ανωτέρω εφαρμογών και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

 

 Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

    και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

 

 

 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

           Αντιπρύτανης ΔΠΘ

Σχετικά Αρχεία