ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προς τα Μέλη ΔΕΠ του Δ.Π.Θράκης Απόφαση Επιτροπής Ερευνών 516/25.10.2023

Τα μέλη ΔΕΠ που συμβάλλονται με Φορείς εκτός του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
στο πλαίσιο υλοποίησης έργων, οφείλουν να διαβιβάζουν την εγκεκριμένη και υπογεγραμμένη σύμβαση, αμέσως μετά την παραλαβή της από τον συμβαλλόμενο φορέα εκτός Δ.Π.Θράκης, στην κεντρική ηλεκτρονική διεύθυνση: rc@duth.gr του Ε.Λ.Κ.Ε. Δ.Π.Θράκης, προκειμένου αυτή να καταχωρείται έγκαιρα στο αντίστοιχο έργο του πληροφοριακού συστήματος της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε.
Κατόπιν των παραπάνω ενεργειών θα ενημερώνονται τα μέλη ΔΕΠ με μήνυμα από τη Μ.Ο.Δ.Υ., σχετικά με τον κωδικό αριθμό του έργου και τον κωδικό αριθμό της σύμβασης που έλαβαν στο πληροφοριακό σύστημα της.
Όταν η σύμβαση του μέλους ΔΕΠ αφορά σε έργο χρηματοδοτούμενο από Εθνικούς Πόρους (πχ. Συγχρηματοδοτούμενο από πόρους ΕΣΠΑ, Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., κλ.π.), από Ευρωπαϊκούς πόρους κλ.π., στα οποία έργα απαιτείται η συμπλήρωση φύλλων χρονοχρέωσης (timesheets), τότε πρέπει να καταχωρούνται μέσω webrescom οι πραγματοποιηθείσες ώρες απασχόλησης στον φορέα εκτός Δ.Π.Θ., το αργότερο εντός τριών μηνών, προκειμένου να προκύπτει το global timesheet για κάθε μέλος ΔΕΠ που συμμετέχει και αμείβεται από τα εν λόγω έργα.

Σχετικά Αρχεία