ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016,ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/06/2021

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ Ν.4412/2016,ΜΕ ΙΣΧΥ ΑΠΟ 01/06/2021

Σας ενημερώνουμε για τις τροποποιήσεις του νόμου προμηθειών Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4782/2021 και οι οποίες ισχύουν από 1/6/2021:

  1. Η προσφυγή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης επιτρέπεται πλέον όταν η εκτιμώμενη αξία είναι ίση ή κατώτερη από το όριο των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
  2. Ο συνοπτικός διαγωνισμός επιτρέπεται όταν η εκτιμώμενη αξία είναι άνω των τριάντα χιλιάδων (30.000,00) ευρώ χωρίς ΦΠΑ και  μέχρι το ποσό των εξήντα χιλιάδων (60.000,00) ευρώ (από 1/9/2021 καταργείται ο συνοπτικός διαγωνισμός).
  1. Από 1/9/2021 θα υπάρχουν οι εξής διαγωνιστικές διαδικασίες:
  • της απευθείας ανάθεση (ίση ή κατώτερη των 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ)
  • των Ηλεκτρονικών Ανοικτών δημόσιων  διαγωνισμών κάτω των ορίων (άνω των 30.000,00 € και μέχρι 139.000,00 € χωρίς ΦΠΑ)
  • των Ηλεκτρονικών Διεθνών Ανοικτών δημόσιων  διαγωνισμών άνω των ορίων (από 139.000,00 € χωρίς ΦΠΑ)

Για την εφαρμογή των νέων διαδικασιών που επιβάλλουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016, οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι/ες (Ε.Υ.) των έργων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ακόλουθα:

Τα ανωτέρω όρια δεν εξετάζονται ανά μεμονωμένη προμήθεια/υπηρεσία, αλλά σε επίπεδο:

  • είτε συνολικού προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) για έργα στα οποία έτσι επιβάλλει το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο (π.χ. έργα του ΕΣΠΑ κ.λπ.).

 

  • είτε ετήσιου προϋπολογισμού ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) για τα υπόλοιπα έργα, εκείνα δηλαδή που δεν τίθεται κάποια ειδική απαίτηση από το χρηματοδοτικό τους πλαίσιο (π.χ. μεταπτυχιακά, Ιδιωτικά κ.λπ.).

Όσον  αφορά την απευθείας ανάθεση στα έργα ΕΣΠΑ και Ευρωπαϊκά εάν ο συνολικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) είναι άνω των € 2.500,00 χωρίς ΦΠΑ τότε η απευθείας ανάθεση θα γίνεται πάντα με ανακοίνωση/πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Για τα έργα που οι προμήθειες γίνονται βάσει του ετησίου προϋπολογισμού (π.χ. μεταπτυχιακά έργα, ιδιωτικά, κ.λ.π.) εάν ο ετήσιος προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης (ή ομοειδών) είναι άνω των €2.500,00 χωρίς ΦΠΑ τότε η απευθείας ανάθεση θα γίνεται πάντα με ανακοίνωση/πρόσκληση υποβολής προσφορών.

Υπάρχει όμως και μια καινοτομία στον νόμο 4412/2016 για την απευθείας ανάθεση σύμφωνα με την οποία δύναται να απευθυνθούμε σε έναν  οικονομικό φορέα μετά από έρευνα αγοράς

  • άρθρο 2 παρ.31 ως «απευθείας ανάθεση» νοείται η διαδικασία ανάθεσης σύμβασης με ή χωρίς εκ των προτέρων δημοσιότητα κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παρ. 3 των άρθρων 120 και 330, στο πλαίσιο της οποίας οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς αναθέτουν σύμβαση στον οικονομικό φορέα της επιλογής τους, κατόπιν έρευνας αγοράς, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 118 και 328 και
  • άρθρο 120 παρ. 3α «Η πρόσκληση της παρ. 2 ειδικά για συμβάσεις προμήθειας αγαθών και παροχής υπηρεσιών με εκτιμώμενη αξία άνω του ορίου των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ δύναται να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την κοινοποίηση της απόφασης ανάθεσης. Δεν λαμβάνονται υπόψη προσφορές οικονομικών φορέων που δεν προσκλήθηκαν να υποβάλουν προσφορά.»

ΑΠΟ ΤΗ ΜΟΔΥ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΔΠΘ