ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ:81980 ΚΑΙ Ε.Υ. Θ. ΣΑΡΡΗΣ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ:81980 ΚΑΙ Ε.Υ. Θ. ΣΑΡΡΗΣ

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 17/09/2018, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών και (δ) Ορισμός Υπευθύνου για την παρακολούθηση, εκτέλεση και διοίκηση της παρεπόμενης σύμβασης υπηρεσιών (βάσει του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ELI-LASERLAB Europe,HiPER & IPERION-CH.gr – «ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ HELLAS-CH» (ΥΠΟΕΡΓΟ 7)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 81980
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΣΑΡΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: tsarris@ee.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΠΑνΕΚ

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία