ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΔΔΑΠ), Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.Π.Π.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, Γ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.ΠΑΡ.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82018 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Α. ΠΑΠΠΑ


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ Α) ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΕΔΔΑΠ), Β) ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ & ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.Π.Π.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ, Γ) ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.ΠΑΡ.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 82018 ΚΑΙ Ε.Υ. ΤΗΝ κ. Α. ΠΑΠΠΑ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 03/12/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΕΡΓΟ 8 «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΠΘ» του Έργου με τίτλο «OPENSCREEN-GR: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΑΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ ΒΙΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ, ΤΗΣ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑΣ, ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ Κε 82018
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Αγλαΐα Παππά, Αν. Καθηγήτρια Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Δ.Π.Θ.
e-mail του Επιστημονικά Υπευθύνου: apappa@mbg.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Συγχρηματοδοτούμενο από Ευρωπαϊκή Ένωση & Εθνικούς Πόρους / ΕΣΠΑ 2014-2020

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία