ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.Π.Π.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.ΠΑΡ.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82010 ΚΑΙ Ε.Υ. την κα. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.Π.Π.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ (Ε.ΠΑΡ.) ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82010 ΚΑΙ Ε.Υ. την κα. ΜΑΡΟΥΛΑΚΟΥ

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 29/03/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΡΙΑΚΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΦΑΙΝΟΤΥΠΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ΕΚΦΥΛΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (INFRAFRONTIER-GR/PHENOTYPOS)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ 82010
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ κα Ιωάννα Μαρουλάκου, Καθηγήτρια του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής του Δ.Π.Θ.
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: imaroula@mbg.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.  

Σχετικά Αρχεία