ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 26/02/2019, και ώρα 10:15 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμήθειας, (γ) Επιτροπής Παρακολούθησης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και (δ) Επιτροπής Παραλαβής συμβάσεων παροχής υπηρεσιών, μετά από τη διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και “Απευθείας Αναθέσεων”), για την εξυπηρέτηση των αναγκών της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

Σχετικά Αρχεία