ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82247, Ε.Υ.: κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Κ.

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Α) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, Β) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ Γ) ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ-82247, Ε.Υ.: κ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Κ.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται ότι την Τρίτη 19/03/2019, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α) Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών, (γ) Επιτροπής Παραλαβής (Ε.ΠΑΡ.) για συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων και υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας (ή παροχής υπηρεσιών) στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΕΛΚΕ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΔΕΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΥΤΟΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ-82247
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Κος Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος,  Αναπλ. Καθηγητής  Τμήμ. Νομικής ΔΠΘ, τηλ. επικοινωνίας: 2531039858
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: kantonop@law.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΚΤ (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο)

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

  

Η Αναπλ. Προϊσταμένη του Τμήματος Προμηθειών

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης

Πολύμνια Χαχαμοπούλου

 

 

 

Σχετικά Αρχεία