ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81976

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΜΕ ΚΕ 81976

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα 20/11/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παραλαβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών υπηρεσιών, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και «Απευθείας Αναθέσεων»), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016):

 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΛΗΣ
ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ ΚΕ 81976
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΜΠΑΡΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
e-mail του  Επιστημονικά Υπευθύνου: imparmpa@phyed.duth.gr
ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4.

Σχετικά Αρχεία