ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 82630 ΜΕ ΕΥ ΤΟΝ κ. ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ 82630 ΜΕ ΕΥ ΤΟΝ κ. ΝΤΕΛΗΓΙΑΝΝΗ

Το Ειδικό Επταμελές Όργανο της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας του Δ.Π.Θ., στη συνεδρίαση με αριθμό 117/26-1-2022, αποφάσισε να εγκρίνει το με Α.Π. 3345/2022 αίτημα προς την Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ του ΔΠΘ του Επίκ. Καθηγητή, κ. Ι. Ντεληγιάννη, Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου με ΚΕ 82630, περί ματαίωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των προτάσεων για τη θέση υπ’ αριθμ. 3 που υποβλήθησαν στο πλαίσιο της με Α.Π. 55067/23-12-2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος (ΑΔΑ:ΨΗΨΒ46ΨΖΥ1-Ω5Υ) για την ανάθεση του έργου ΥΠΟΕΡΓΟ 2 – ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (Τ.Ε.Φ.) ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (Δ.Π.Θ.) (MIS 5047101), καθότι υφίσταται ανάγκη επανακαθορισμού από την αρχή των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων για την εν λόγω θέση, προκειμένου αυτά να καλύπτουν τις ανάγκες υλοποίησης των πακέτων εργασίας και των παραδοτέων της Πράξης για την εν λόγω θέση.

Σύμφωνα δε με το παραπάνω αίτημα, η κατάρτιση των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων και των κριτηρίων βαθμολόγησής τους, όπως προβλέφθηκαν και περιελήφθησαν στην προαναφερθείσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη θέση με αριθμό 3, δεν ανταποκρίνεται πλέον στις ανάγκες υλοποίησης των Πακέτων Εργασίας και των Παραδοτέων της Πράξης για την εν λόγω θέση, ως εκ τούτου η Επιτροπή Αξιολόγησης Προτάσεων Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος αποφάσισε να μη λάβει υπόψη τις προτάσεις που υποβλήθηκαν για την πλήρωση της θέσης, να μην προβεί στην αξιολόγησή τους και στη σύνταξη Πρακτικού Αξιολόγησης για τη συγκεκριμένη θέση μέχρι τον επανακαθορισμό των απαιτούμενων και συνεκτιμώμενων προσόντων και των κριτηρίων βαθμολόγησής τους για τη θέση αυτή, οπότε και η θέση αυτή θα προκηρυχθεί σε νέα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος«.