ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απόφαση 463/7/10/2021 – Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων τρίτων στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων / προγραμμάτων

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – Απόφαση 463/7/10/2021 – Διαδικασία ελέγχου πλήρωσης προϋποθέσεων για τη συμμετοχή με φυσική παρουσία των συμβαλλόμενων τρίτων στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων / προγραμμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ στη συνεδρίαση με αριθμό 463/07.10.2021, λαμβάνοντας υπόψιν τα παρακάτω σχετικά:

α) Την αριθ. 119847/ΓΔ6/23.9.2021 (4406/Β/24.9.2021 ΦΕΚ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. και μέτρα για την αποφυγή διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

β) Την αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55570/12.9.2021 (4207/Β/12.9.221 ΦΕΚ) Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε υπαλλήλους του Δημοσίου που παρέχουν εργασία με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας

γ) Την με ΑΠ 39669/5-10-2021 απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου

δ) Την με ΑΠ 39800/6-10-2021 απόφαση  του Πρυτανικού Συμβουλίου

 

αποφάσισε να σας επισημάνει:

  • Τις υποχρεώσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων απέναντι στους συμβαλλόμενους τρίτους στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων / προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου και
  • Τις υποχρεώσεις των Επιστημονικά Υπευθύνων απέναντι στους συμβαλλόμενους τρίτους οι οποίοι παρέχουν διδακτικό έργο με φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου, στο πλαίσιο των Έργων που αφορούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών καθώς και στο πλαίσιο του Έργου «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας…..στο ΔΠΘ», που αφορούν στην επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή πιστοποιητικού νόσησης ή βεβαίωσης εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (PCR ή rapid test) ανά περίπτωση.
  • Τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων τρίτων στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων / προγραμμάτων

 

Σύμφωνα με τις παραπάνω αναφερόμενες ΚΥΑ (α και β σχετικά) κρίνονται αναγκαίες οι παρακάτω ενέργειες:

 

1)  Οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι όλων των παραπάνω έργων / προγραμμάτων οφείλουν, λαμβάνοντας υπόψη τις προϋποθέσεις συμμετοχής του συμβαλλόμενου τρίτου στο έργο/πρόγραμμα των περ. α΄ ως γ΄ του άρθρου 3 της σχετικής (β) ΚΥΑ, να αποστέλλουν άμεσα στη Μονάδα Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ, τα ονόματα των συμβαλλομένων τρίτων που εξαιρούνται, καθώς και τα ονόματα των μη εξαιρουμένων από τη διενέργεια εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (PCR ή rapid test), οι οποίοι έχουν φυσική παρουσία στις ακαδημαϊκές δομές του Πανεπιστημίου, ήτοι:

  1. i) Για την πόλη της Ξάνθης στον υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κ. Καρέλη Γεώργιο (gkarelis@admin.duth.gr)
  2. ii) Για την πόλη της Κομοτηνής στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κα Καραμπατζάκη Σοφία (skarampa@admin.duth.gr)

iii)  Για την πόλη της Αλεξανδρούπολης στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κα Αποστολούμη Χρύσα (chaposto@admin.duth.gr)

  1. vi) Για την πόλη της Ορεστιάδας στον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας κ. Κουρετσίδη Στέργιο (skourets@admin.duth.gr)

 

2)  Οι Συμβαλλόμενοι τρίτοι για τους οποίους δεν πληρείται στο πρόσωπό τους μια από τις προϋποθέσεις των περ. α΄ έως γ΄ του άρθρου 3 της σχετικής (α) ΚΥΑ (μη εμβολιασμένοι, μη νοσήσαντες):

 

Α)   Οι συμβαλλόμενοι τρίτοι που παρέχουν έργο στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων / προγραμμάτων, οι οποίοι έχουν φυσική παρουσία στους χώρους του Πανεπιστημίου οφείλουν σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (PCR ή rapid test) και διενεργείται μια (1) φορά κάθε εβδομάδα και ισχύει για μία (1) εβδομάδα από την ημέρα διενέργειάς του, το οποίο επαναλαμβάνεται περιοδικώς.

 

Β) Οι συμβαλλόμενοι τρίτοι που παρέχουν διδακτικό έργο στο πλαίσιο έργων που αφορούν σε Προγράμματα Μεταπτυχιακά Σπουδών οφείλουν σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (PCR ή rapid test) δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και 48 ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής, αντίστοιχα, κατά το διάστημα όπου σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα του ΠΜΣ διδάσκουν με φυσική παρουσία στις δομές του Πανεπιστημίου.

Οι συμβαλλόμενοι (κατηγορίες Α και Β) οφείλουν να επιδεικνύουν ή διαβιβάζουν την Βεβαίωση Διαγνωστικού Ελέγχου στους υπαλλήλους της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ, ήτοι:

  1. i) Για την πόλη της Ξάνθης στον υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κ. Καρέλη Γεώργιο (gkarelis@admin.duth.gr)
  2. ii) Για την πόλη της Κομοτηνής στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κα Καραμπατζάκη Σοφία (skarampa@admin.duth.gr)

iii)   Για την πόλη της Αλεξανδρούπολης στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κα Αποστολούμη Χρύσα (chaposto@admin.duth.gr)

  1. vi) Για την πόλη της Ορεστιάδας στον Αναπληρωτή Γραμματέα της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας κ. Κουρετσίδη Στέργιο (skourets@admin.duth.gr)

 

Γ)   Οι συμβαλλόμενοι τρίτοι που παρέχουν διδακτικό έργο στο πλαίσιο του έργου «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας…..στο ΔΠΘ» οφείλουν σε εργαστηριακό διαγνωστικό έλεγχο νόσησης (PCR ή rapid test) δύο (2) φορές εβδομαδιαίως έως και 48 ώρες προ Τρίτης και Παρασκευής, αντίστοιχα.

Οι εν λόγω συμβαλλόμενοι οφείλουν να επιδεικνύουν ή διαβιβάζουν την Βεβαίωση Διαγνωστικού Ελέγχου στην υπάλληλο της ΜΟΔΥ του ΕΛΚΕ κα Καραμπατζάκη Σοφία (skarampa@admin.duth.gr)

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

 

 

 

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

Αντιπρύτανης ΔΠΘ

Σχετικά Αρχεία