ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (SERVER) ΚΑΙ 4 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΕ:82384, Ε.Υ. Κ. ΡΙΤΗΣ, Π/Υ: € 6.935,49 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΝΟΣ ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗ (SERVER) ΚΑΙ 4 ΦΟΡΗΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΕ:82384, Ε.Υ. Κ. ΡΙΤΗΣ, Π/Υ: € 6.935,49 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη και προτυποποίηση καινοτόμου μεθόδου για ταχεία διαφορική διάγνωση και ορθολογική επιλογή εξατομικευμένης θεραπείας στα φλεγμονώδη νοσήματα με βάση την νόσο-ειδική έκφραση κυτταροκινών κατά την NETωση των ουδετερόφιλων του περιφερικού αίματος. ΚΕ 82384» του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ)» στη δράση «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια ενός Διακομιστή (Server) και 4 φορητών υπολογιστών», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €6.935,49 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

 

Σχετικά Αρχεία