ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ILLUMINA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕ-82134, Ε.Υ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ Σ., Π/Υ: € 2.822,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

0

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΛΛΗΛΟΥΧΙΣΗΣ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ILLUMINA Ή ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ ΤΥΠΟΥ (ΚΕ-82134, Ε.Υ. ΝΤΟΥΓΙΑΣ Σ., Π/Υ: € 2.822,58 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Ανάπτυξη νέων καινοτόμων βιολογικών συστημάτων για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων επιβαρυμένων με γεωργικά φάρμακα από μεταποιητικές αγροτικές βιομηχανίες, ΚΕ-82134» του Προγράμματος «Ενιαία Δράση Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020, με Κωδικό ΟΠΣ 2076 και κωδικό Πράξης/ΜΙS 5030360, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Προμήθεια υπηρεσιών  αλληλούχισης σε πλατφόρμα illumina ή ισοδύναμου τύπου», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €2.822,58 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (€677,42).

Ακολουθεί αναλυτικά η ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία