ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (ΚΕ-82093, Ε.Υ.: ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Μ., Π/Υ:€ 3.417,79 ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ)

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «Κέντρο Πληροφόρησης Europe DIRECT Ξάνθης 2018 – 2020, ΚΕ-82093» με φορέα χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Διοργάνωση Εκδηλώσεων», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης €3.417,79 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας της σύμβασης (σύμφωνα με το Άρθ. 45, παράγρ. 3.α, του Ν.4412/2016): Η ανάθεση της εν λόγω προμήθειας, είναι άκρως απαραίτητη στην υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του ως άνω αναφερόμενου έργου, διότι η διοργάνωση των εν λόγω εκδηλώσεων προβλέπεται από την υπ’ αριθ. SI2.800443/2019 Ειδική Συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση.

Σχετικά Αρχεία