Ανακοίνωση που αφορά τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων

0

Ανακοίνωση που αφορά τους Επιστημονικά Υπεύθυνους των έργων

Παρακαλούνται όπως όλοι οι Επιστημονικά Υπεύθυνοι των έργων προσκομίσουν το αργότερο μέχρι τις δέκα πέντε (15) Ιανουαρίου 2020 όλα τα παραστατικά δαπανών που αφορούν στην χρήση 2019 και θα επιβαρύνουν τον ετήσιο προϋπολογισμό του έτους 2019, συνοδευόμενα με τα απαραίτητα σε κάθε περίπτωση διαβιβαστικά έντυπα, στα κατά τόπους γραφεία της ΜΟΔΥ ΕΛΚΕ ΔΠΘ.

Επιπλέον σας ενημερώνουμε εκ νέου για τα παρακάτω:

  • Σε περίπτωση που δεν υπάρχει εγκεκριμένος Ετήσιος προϋπολογισμός του 2020 κάποιου έργου δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση δαπανών στο έργο αυτό.
  • Πριν την έγκριση του Συνολικού Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΕΛΚΕ ΔΠΘ από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων δεν είναι δυνατή η εξόφληση καμίας δαπάνης έργου που αφορά στο έτος 2020.
  • Δεν δύναται να υλοποιηθεί, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, καμία αναμόρφωση ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού έτους 2019 παρά μόνο όταν αφορά σε μείωση αυτού.
  • Δεν δύναται να τροποποιηθεί κανένας ετήσιος προϋπολογισμός του 2020 πριν την έγκριση του Συνολικού Ετήσιου Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΕΛΚΕ ΔΠΘ από τον Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων. Δυνατότητα αιτιολογημένης αναμόρφωσης θα υπάρχει μετά την σχετική έγκριση του Υπουργού.
  • Στις περιπτώσεις που υπάρχουν αδιάθετα ποσά στον προϋπολογισμό έτους 2019 για τα οποία δεν έχουν εκδοθεί αποφάσεις απευθείας ανάθεσης, αυτά μπορούν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό έτους 2020 σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες (αναμορφώσεις προϋπολογισμών), μετά την σχετική έγκριση του Υπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων.

Θα ενημερωθείτε για την έγκριση του Συνολικού Ετήσιου Προϋπολογισμού έτους 2020 του ΕΛΚΕ ΔΠΘ από τον Υπουργό, με νέα ανακοίνωση μας.

 

ΣΑΣ ΕΥΧΟΜΑΣΤΕ ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ