ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ»

0

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΚΑΙ «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΗΣΣΟΝΟΣ ΑΞΙΑΣ»

Κομοτηνή 05/11/2021

Α.Π.  45617

 

Η Επιτροπή Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ στη Συνεδρίαση με αρ. 463/07.10.2021, λαμβάνοντας υπόψη:

  • το άρθρο 49 του Ν. 4782/2021 (όπως προστέθηκε με το άρθρο 117Α, Ν. 4412/2016), με το οποίο εισήχθη η έννοια των «δημοσίων συμβάσεων ήσσονος αξίας», με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.,
  • την με ΑΠ 39803/06.10.2021 γνωμοδότηση νομικού, και
  • την ενημέρωση για τις διαδικασίες απευθείας αναθέσεων σύμφωνα με τον ν.4782/2021 – συνεδρίαση 462/22.09.2021, όπου οι δημόσιες συμβάσεις έως 30.000,00€ (καθαρή αξία) ανά κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού, μπορούν να πραγματοποιηθούν με απευθείας ανάθεση, χωρίς υποχρέωση διενέργειας δημόσιου διαγωνισμού, ήτοι:

α) Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι έως €2.500,00 (καθαρή αξία) δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης απευθείας ανάθεσης. Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής και του νόμιμου παραστατικού, χωρίς την υποβολή αιτήματος απευθείας ανάθεσης με τη βασική προϋπόθεση να υπάρχει διαθέσιμο υπόλοιπο στον ισχύοντα ετήσιο προϋπολογισμό, στον αντίστοιχο Κωδικό Γενικής Λογιστικής στον οποίο θα ενταχθεί η δαπάνη.

α.1) Για όλα τα έργα συγχρηματοδοτούμενα από δημόσιους και Ευρωπαϊκούς πόρους, ΕΣΠΑ, ΕΛΙΔΕΚ, Horizon, Interreg κ.λπ., για τη χρήση του ορίου δαπάνης έως 2.500,00€ (καθαρή αξία), χωρίς απόφαση απευθείας ανάθεσης, λαμβάνεται υπόψη η Γενική Κατηγορία του ισχύοντος Συνολικού Προϋπολογισμού του έργου στην οποία εντάσσεται η Δαπάνη.

β)   Όταν η κατηγορία δαπάνης του ετήσιου προϋπολογισμού του έργου είναι από €2.500,01 (καθαρή αξία) έως €30.000,00 (καθαρή αξία) οι δημόσιες συμβάσεις θα πραγματοποιούνται και πάλι με απευθείας ανάθεση αλλά καθίσταται υποχρεωτική η έκδοση και η ανάρτηση πρόσκλησης προς συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς για υποβολή προσφορών.

Η πρόσκληση μπορεί να απευθύνεται και σε έναν οικονομικό φορέα και αναρτάται υποχρεωτικά για 5 ημέρες στο ΚΗΜΔΗΣ πριν την έκδοση της απόφασης απευθείας ανάθεσης.

 

αποφασίζει,

σε ότι αφορά τις «Δημόσιες συμβάσεις ήσσονος αξίας» που εμπίπτουν στα παραπάνω α. και α.1 (δεν απαιτείται η έκδοση απόφασης ανάθεσης) με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη από το ποσό των δύο χιλιάδων πεντακοσίων (2.500) ευρώ πλέον Φ.Π.Α.:

  • Δεν απαιτείται η σύνταξη πρακτικού παραλαβής από την αρμόδια Επιτροπή Παρακολούθησης και παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
  • Οι πληρωμές πραγματοποιούνται μόνο με την υποβολή του αιτήματος πληρωμής και του νόμιμου παραστατικού, χωρίς την υποβολή αιτήματος απευθείας ανάθεσης.
  • Ο κατά περίπτωση Επιστημονικά Υπεύθυνος, θα βεβαιώνει με έγγραφό του ότι παρέλαβε την υπηρεσία.

 

 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών

και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ ΔΠΘ

Καθηγήτρια Μαρία Μιχαλοπούλου

Αντιπρύτανης ΔΠΘ