Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια παροχής υπηρεσιών βιντεοκάλυψης και δημιουργίας ταινίας μικρής διάρκειας (Κ.Ε. 81627, Ε.Υ. κα Κ. Ραδόγλου, π/υ €8.500,00 πλέον Φ.Π.Α.))

0

Ανακοίνωση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια παροχής υπηρεσιών βιντεοκάλυψης και δημιουργίας ταινίας μικρής διάρκειας (Κ.Ε. 81627, Ε.Υ. κα Κ. Ραδόγλου, π/υ €8.500,00 πλέον Φ.Π.Α.))

Ανακοίνωση “Απευθείας” Ανάθεσης,  στο πλαίσιο του έργου «FOResMit, LIFE13 ENV/IT/461 Recovery of degraded coniferous forests for environmental sustainability restoration and climate change mitigation”, Ανόρθωση υποβαθμισμένων δασικών εκτάσεων κωνοφόρων για περιβαλλοντική αειφορική αποκατάσταση και μετριασμό της κλιματικής αλλαγής , ΚΕ-81627, του Προγράμματος «LIFE+, που αφορά σε ανάθεση προμήθειας, με τη διαδικασία της ”Απευθείας Ανάθεσης” με αντικείμενο την «Παροχή υπηρεσιών  βιντεοκάλυψης και Δημιουργίας Ταινίας Μικρής Διάρκειας», συνολικής προϋπολογιζόμενης δαπάνης € 8.500 πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. (Ακολουθεί αναλυτική ανακοίνωση)Ανακοίνωση

Σχετικά Αρχεία