(ΚΕ 82839, Α.Π. 14404/18-03-2022) Προσωρινά Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

0

(ΚΕ 82839, Α.Π. 14404/18-03-2022) Προσωρινά Αποτελέσματα αξιολόγησης προτάσεων για υποβολή πρότασης

Οι πίνακες κατάταξης και απορριπτέων υποψηφίων ανά γνωστικό αντικείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος με Α.Π. 9967/2022 (ΑΔΑ: 6Β4846ΨΖΥ1-Ο4Π) στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 με την ενσωμάτωση ενισχυτικής διδασκαλίας επιπρόσθετα των κύριων διαλέξεων» MIS 5162230 είναι σύμφωνες με τις αποφάσεις των συνελεύσεων των Τμημάτων του ΔΠΘ, κατόπιν εισήγησης των Επιτροπών Αξιολόγησης,

Δεν κατατέθηκαν προτάσεις για το:
6ο γνωστικό αντικείμενο «Σήματα και Συστήματα», 8ο γνωστικό αντικείμενο «Προγραμματισμός» , 9ο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας» ,10ο γνωστικό αντικείμενο «Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου» στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών
16ο γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτρονική», 20ο γνωστικό αντικείμενο «Επενδυτικές Αποφάσεις» , 21ο γνωστικό αντικείμενο «Χωρικά μοντέλα αποφάσεων» στο Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
56ο γνωστικό αντικείμενο «Πρακτική Άσκηση» στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
57ο γνωστικό αντικείμενο «Πνευμονολογία»,64ο γνωστικό αντικείμενο «Ιστολογία – Εμβρυολογία» , 72ο γνωστικό αντικείμενο «Ακτινολογία», 73ο γνωστικό αντικείμενο «Κλινική Υπερηχοτομογραφία» στο Τμήμα Ιατρικής
82ο γνωστικό αντικείμενο « Ανοσοβιολογία- Νανοτεχνολογία» στο Τμήμα Μοριακής βιολογίας και Γενετικής
87ο γνωστικό αντικείμενο « Δασικό Κτηματολόγιο», 88ο γνωστικό αντικείμενο « Δασοκομία» στο Τμήμα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

Τέλος τα αποτελέσματα για το 86ο γνωστικό αντικείμενο «Δασική Εδαφολογία» του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων θα εγκριθούν και ανακοινωθούν σε επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών.

Σχετικά Αρχεία