Παγιες Αποφασεις

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΩΝ

Παγιες αποφασεις

Τίτλος ΑΠ Αρχείο
Νέα απόφαση Χρονοχρέωσης απασχολούμενων σε έργα 2017 12009/30-05-2017
Ασφαλιστικές Εισφορές 3442/21-02-2017
Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων - συμμετοχή σε συνέδρια(21-12-2016/έναρξη ισχύος) 30385/22-12-2016
Χρονοχρέωση σε έργα 17286/22-07-2016
Δαπάνες για μετακινήσεις στο πλαίσιο υλοποίησης έργων – συμμετοχή σε συνέδρια (20-01-2016/έναρξη ισχύος) 1413/20-01-2016
Χάρτα Ερευνητή 25735/21-09-2015
Μετακινήσεις - Οδηγίες για έργα συγχρηματοδοτούμενα και χρηματοδοτούμενα από Δημόσιους Φορείς -
Απευθείας Αναθέσεις -