ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΕΛΚΕ ΔΠΘ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ-ΣΚΟΠΟΣ

Στις 26 Νοεμβρίου του 1981 στη με αριθμό 187 Συνεδρίαση της Συγκλήτου του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης συγκροτήθηκε η Επιτροπή Ερεύνης σύμφωνα με το Προεδρικό Διάταγμα 432/1981 «Περί συστάσεων Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας». Η ενέργεια σηματοδότησε την ίδρυση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Σκοπός του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), είναι η διάθεση και διαχείριση κονδυλίων που προέρχονται από οποιαδήποτε πηγή και προορίζονται για την κάλυψη δαπανών οποιουδήποτε είδους, που είναι απαραίτητες για τις ανάγκες ερευνητικών, εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών, αναπτυξιακών, καθώς και έργων συνεχιζόμενης κατάρτισης και έργων για την παροχή επιστημονικών,τεχνολογικών και καλλιτεχνικών υπηρεσιών, την εκπόνηση ειδικών μελετών, την εκτέλεση δοκιμών, μετρήσεων, εργαστηριακών εξετάσεων και αναλύσεων, την παροχή γνωμοδοτήσεων, τη σύνταξη προδιαγραφών για λογαριασμό τρίτων, ως και άλλων σχετικών υπηρεσιών ή δραστηριοτήτων, που συμβάλλουν στη σύνδεση της εκπαίδευσης και της έρευνας με την παραγωγή και εκτελούνται ή παρέχονται από το επιστημονικό προσωπικό του Πανεπιστημίου και με τη συνεργασία άλλων ειδικών επιστημόνων. (ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 1, παρ. 2).

Οργανωτικη δομη και λειτουργια

Η διοίκηση και διαχείριση του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας πραγματοποιείται από τα όργανά του και είναι ανεξάρτητη από τη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Π.Θ., η οποία όμως παρακολουθεί και ελέγχει τη λειτουργία και τα πεπραγμένα του με βάση τις διαδικασίες τις προβλεπόμενες από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.
Σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 2 της ΚΑ/679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού είναι:
• Η Επιτροπή Ερευνών και
• Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

Η Επιτροπή Ερευνών (Ολομέλεια) του Δ.Π.Θ. συγκροτείται από εκπροσώπους (με τους αναπληρωτές τους) όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου και από έναν από τους Αντιπρυτάνεις του, που ορίζεται από το Πρυτανικό Συμβούλιο ως Πρόεδρος. Τα μέλη της εκλέγονται από τις Γενικές Συνελεύσεις των Τμημάτων, είναι μέλη Δ.Ε.Π. που ανήκουν στις βαθμίδες του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή και έχουν εκτεταμένη εκπαιδευτική και ερευνητική πείρα, καθώς και εμπειρία σε ζητήματα σχεδιασμού, διοίκησης και διαχείρισης έργων. Η θητεία των μελών της Επιτροπής είναι τριετής. (ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση, άρθρο 4, παράγραφος 2). Επειδή στο Δ.Π.Θ. λειτουργούν περισσότερα από εννέα (9) Τμήματα, συγκροτείται το από την ΚΑ/679/22.8.1996 κοινή υπουργική απόφαση προβλεπόμενο Ειδικό Επταμελές Όργανο, που αποτελείται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, τον Αντιπρόεδρό της, και πέντε (5) από τα μέλη της, που εκλέγονται από την Επιτροπή μεταξύ των μελών της. Στο Επταμελές εκχωρούνται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών αρμοδιότητες εντός του πλαισίου των διατάξεων της ΚΑ/679/22.8.1996 κοινής υπουργικής απόφασης (άρθρο 4, παράγραφος 6).Νόμιμος εκπρόσωπος του Ειδικού Λογαριασμού του Δ.Π.Θ. είναι ο Πρόεδρος ή κωλυομένου του Προέδρου ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, ο οποίος εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής μεταξύ των νέων μελών της. Η Επιτροπή συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, οποτεδήποτε κρίνεται αυτό αναγκαίο είτε ζητηθεί από το 1/3 των μελών της είτε από τη Σύγκλητο του Δ.Π.Θ.

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού στελεχώνεται ανάλογα με τις ανάγκες της είτε από προσωπικό του Πανεπιστημίου, επιστημονικό ή άλλο, που διατίθεται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από πρόταση της Επιτροπής Ερευνών είτε από νέο προσωπικό, που προσλαμβάνεται με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών και αμείβεται από κονδύλια του Ειδικού Λογαριασμού. Η Γραμματεία του Ειδικού Λογαριασμού έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Κατευθυνσεις

Μελετά και επεξεργάζεται με τα μέλη της ή σε συνεργασία με άλλα πρόσωπα τις κατευθύνσεις, που προδιαγράφει η Επιτροπή Ερευνών ή υποβάλλει στην Επιτροπή Ερευνών προτάσεις για νέες κατευθύνσεις.

Λογιστικη και Διαχειριστικη παρακολουθηση

Παρακολουθεί τη λογιστική και διαχειριστική κίνηση του Ειδικού Λογαριασμού και προβαίνει στην πληρωμή των δαπανών μετά από εντολή του Επιστημονικά Υπεύθυνου κάθε έργου, εφόσον η δαπάνη προβλέπεται ρητά στον εγκριμένο προϋπολογισμό του έργου. Σε διαφορετική περίπτωση απαιτείται και η έγκριση του Προέδρου της Επιτροπής ή άλλου οργάνου, που ορίζεται από τον Οδηγό Χρηματοδότησης και Διαχείρισης.

Εκτελεση αποφασεων Ε.Ε.

Μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων της Επιτροπής Ερευνών.

Γραμματειακη Υποστηριξη

Εξυπηρετεί γραμματειακώς την Επιτροπή Ερευνών και εισηγείται για θέματα της αρμοδιότητάς της

Συνθεση και συγκροτηση της Επιτροπης Ερευνων

  • Πρόεδρος Επιτροπής Ερευνών: Καθηγητής Παντελεήμων Μπότσαρης - Αναπληρωτής Πρύτανη του Δ.Π.Θ.

  • Γραμματέας Επιτροπής Ερευνών: Τούνα Μεϊμάρη

Τακτικά μέλη Ιδιότητα & Τμήμα Αναπληρωματικά Μέλη Ιδιότητα & Τμήμα
Μπρούφας Γιώργος Αν. Καθηγητής Τμ. Αγροτικής Ανάπτυξης Αραμπατζής Γαρύφαλλος Αν. Καθηγητής Τμ. Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Γαβριηλίδου Ζωή Καθηγήτρια Τμ. Ελληνικής Φιλολογίας Δημάση Μαρία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμ. Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών
Κυριάκου Γιώργος Καθηγητής Τμ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Γαστεράτος Αντώνιος Καθηγητής Τμ. Μηχανικών Παραγωγής & Διοίκησης
Τουλουπίδης Σταύρος Καθηγητής Ουρολογίας Τμ. Ιατρικής Μαυρομάτη Πηνελόπη Καθηγήτρια Τμ. Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής
Πολύζος Νικόλαος Καθηγητής Τμ. Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης Παπαδημητρίου Θεόφιλος Επίκουρος Καθηγητής Τμ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανάπτυξης
Αντωνόπουλος Κωνσταντίνος Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Νομικής Χρυσομάλλης Μιχάλης Αναπληρωτής Καθηγητής Τμ. Νομικής
Κεβρεκίδης Θεόδωρος Καθηγητής Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης Δραμαλίδης Αχιλλέας Καθηγητής Τμ. Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία
Μιχαλοπούλου Μαρία Καθηγήτρια Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Γουργούλης Βασίλειος Καθηγητής Τμ. Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού

ΠΛΗΘΟΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑ ΕΤΟΣ ΠΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΖΕΤΑΙ Ο ΕΛΚΕ

  • 6062010
  • 7332011
  • 7782012
  • 7762013
  • 9202014