0

Απόδοση ποσοστού στον ΕΛΚΕ ΔΠΘ επί αμοιβής από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας