0

Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια

Δημοσιεύθηκε η Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας -Ενωσιακή Προτεραιότητα 2 η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας(ΕΤΘΑ) με τίτλο «Καινοτομία στην υδατοκαλλιέργεια».
Δυνητικοί Δικαιούχοι της Δράσης είναι:
-Ερευνητικοί οργανισμοί (ΑΕΙ, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικοί φορείς) σύμφωνα με τους ορισμούς των Ν. 4310/2014 και Ν. 4386/2016 όπως ισχύουν
-Επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας
Οι Πράξεις μπορούν να υλοποιηθούν με δύο τρόπους:
α)Από μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε συνεργασία με έναν ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς οι οποίοι θα έχουν τον ρόλο του εξωτερικού συνεργάτη των επιχειρήσεων (υπεργολάβοι). Σε περίπτωση που έχουμε περισσότερες της μίας επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας, αυτές θα συμμετέχουν στην Πράξη με την μορφή Σύμπραξης στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται ποιος είναι ο Συντονιστής και ποιοί οι εταίροι.
β)Από μία (1) ή περισσότερες επιχειρήσεις Υδατοκαλλιέργειας σε Σύμπραξη με έναν (1) ή περισσότερους Ερευνητικούς Οργανισμούς. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ένας από τους φορείς της σύμπραξης ορίζεται ως Συντονιστής Φορέας ο οποίος θα καλείται «Δικαιούχος» της Πράξης ενώ οι υπόλοιποι φορείς θα καλούνται «εταίροι» της Πράξης.
Σε κάθε περίπτωση οι Ερευνητικοί Οργανισμοί είτε ως συμπράττοντες είτε ως υπεργολάβοι έχουν την ευθύνη της επιστημονικής παρακολούθησης των Πράξεων και της επικύρωσης των αποτελεσμάτων της Πράξης.Δεν χορηγείται στήριξη για Πράξεις που αφορούν μόνο βασική έρευνα. Επίσης μικρές τεχνικές βελτιώσεις γνωστών τεχνολογιών δεν αρκούν για να δοθεί στήριξη. Οι Πράξεις δεν πρέπει να έχουν άμεσα εμπορικό χαρακτήρα. Ενδεχόμενα κέρδη, παραγόμενα στη διάρκεια της υλοποίησης αφαιρούνται από τη δημόσια ενίσχυση που χορηγείται στη σχετική πράξη.
Ως μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός των υποβαλλόμενων Πράξεων ορίζεται το ποσό των 600.000 ευρώ. Στην περίπτωση που το υποβαλλόμενο επενδυτικό σχέδιο έχει προϋπολογισμό μεγαλύτερο του ανώτατου ορίου που ορίζεται παραπάνω, το ποσό πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού θα θεωρείται ιδιωτική συμμετοχή για την υλοποίηση του σχεδίου. Στην περίπτωση αυτή, παρόλο που οι υπερβάλλουσες δαπάνες δεν επιχορηγούνται, αντικείμενο αξιολόγησης και παρακολούθησης-ελέγχου αποτελεί το σύνολο της επενδυτικής πρότασης και το σύνολο του υπερβάλλοντος κόστους.Ενδεικτικά χρηματοδοτούνται:
α)Δαπάνες προσωπικού
β)Δαπάνες για όργανα, εξοπλισμό και εκσυγχρονισμό εγκαταστάσεων
γ)Δαπάνες για εξωτερικούς πάροχους (συμβουλευτικές υπηρεσίες, έρευνα επί συμβάσει κ.λ.π)
δ)Πρόσθετα γενικά έξοδα
ε)Δαπάνες διάχυσης αποτελεσμάτωνΑναλυτικά οι δαπάνες αναφέρονται στο κείμενο της Πρόσκλησης.
Οι προτάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω ΟΠΣ – ΕΣΠΑ και μόνο η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται υπογεγραμμένη στην «ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» στη διεύθυνση Μιχαλακοπούλου 103, Αθήνα 11527» από τις 2 Οκτωβρίου 2017 έως την ανάκληση της παρούσας από την ΕΥΔΕΠ ΑΛΙΕΙΑΣ & ΘΑΛΑΣΣΑΣ με αιτιολογημένη απόφαση.
Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση των ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις υπεύθυνος είναι ο κος Ν. Αθανασόπουλος, τηλέφωνο 2131501161, email: nathanasopoulos@mou.gr. Περαιτέρω πληροφορίες για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το σύστημα διαχείρισης του Ε.Π., το θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης των πράξεων που εντάσσονται στο εν λόγω Ε.Π., τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των πράξεων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΠ/Υ, δεικτών παρακολούθησης φυσικού αντικειμένου, εξειδίκευση κριτηρίων αξιολόγησης προτάσεων και άλλα έγγραφα αναγκαία για την εξέταση της πρότασης) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.alieia.gr