Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΓΙΑ ΑΓΑΘΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

 

Ανακοινώνεται ότι την Παρασκευή 07/04/2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση της επιτροπής παρακολούθησης & παραλαβής (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011) για την εκτέλεση των πάσης φύσεως προμηθειών αγαθών/προϊόντων, στο πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών (Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και "Απευθείας Αναθέσεων"), καθώς και την παρακολούθηση και παραλαβή της παρεπόμενης σύμβασης προμήθειας στο πλαίσιο του έργου με τα κάτωθι στοιχεία (βάσει του άρθρου 221, εδάφιο 11, παραγρ. β του Ν. 4412/2016): 

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΜΣ " ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ"

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΚΕ-60068

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: ΝΙΚΟΛΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΦΟΡΕΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

 

Η κλήρωση θα διενεργηθεί στο Τμήμα Προμηθειών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας ΔΠΘ, 3ος όροφος, κτίριο 4. 

Ημερομηνία: 
04/04/2017 - 07/04/2017