Οι αναρτήσεις του ΕΛ-ΔΠΘ
  • English
  • Ελληνικά

Ανακοίνωση για πραγματοποίηση κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών (ΚΕ 60064)

Ανακοινώνεται ότι την Δευτέρα, 03-04-2017, και ώρα 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για τη συγκρότηση: (α)

Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού & Αξιολόγησης Προσφορών (Ε.Δ.Δ.Α.Π.), (β) Επιτροπής Παρακολούθησης &

Παραλαβής (Ε.Π.Π.) για συμβάσεις προμηθειών (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011), στο

πλαίσιο σύναψης δημοσίων συμβάσεων, μετά από διενέργεια ανοικτών διαδικασιών προμηθειών

(Συνοπτικών/Τακτικών/Διεθνών Διαγωνισμών, και "Απευθείας Αναθέσεων"), στο πλαίσιο του έργου 60064, Επιστημονικός Υπεύθυνος  κ. Γ. Κολιός. 

Ημερομηνία: 
30/03/2017 - 03/04/2017